• DJ-Show voor alle festiviteiten
  Geluidstechniek voor alle producties

 • Privacy Beleid

 • Persoonsgegevens die door Bastiuq sound services verkregen zijn via deze website, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn. Deze gegevens blijven in het bezit van Bastiuq sound services zolang dit noodzakelijk en zullen nooit overhandigd worden aan derden.

  Bastiuq sound services respecteert de privacy van iedereen van wie persoonsgegevens door Bastiuq sound services worden verwerkt, waaronder die van bezoekers van de website www.bastiuq.nl, Bastiuq sound services verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). 

  Bastiuq sound services verwerkt de persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Bastiuq sound services, zoals bij: Het versturen van een bericht middels het aanvraagformulier op de website, een telefonische gesprek of mailcontact, het sluiten van een overeenkomst met Bastiuq sound services middels het boekhoudpakket Moneybird met betrekking tot het verlenen van diensten en/of de levering van producten.

  Uw persoonsgegevens worden door Bastiuq sound services verwerkt en alleen indien noodzakelijk uitsluitend gedeeld met derden nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. 

  1) Om uitvoering te geven aan een tussen u en Bastiuq sound services tot stand gekomen overeenkomst. 

  Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Bastiuq sound services gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Bastiuq sound services heeft gesloten, worden de door u in dat kader opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. 
  In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden uw persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals externe DJ’s, roadies en artiesten. Zulks gebeurt uitsluitend indien en voor zover dit nodig is om de door Bastiuq sound services aan deze derden opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

  Indien u voorheen een overeenkomst met Bastiuq sound services hebt gesloten, mag Bastiuq sound services u zonder voorafgaande instemming per e-mail benaderen indien deze dit in overwegende mate betrekking heeft op diensten of producten die eerder door u van Bastiuq sound services zijn afgenomen.

  2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Bastiuq sound services. 

  Bastiuq sound services gebruikt voor de offertes, facturering en boekhouding, een boekhoudpakket. Dit pakket heeft de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om de door Bastiuq sound services aan dit pakket opgedragen taken te kunnen uitvoeren. De gegevens binnen dit boekhoudpakket worden gedeeld met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Bastiuq sound services te kunnen verzorgen.

  2) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bastiuq sound services of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

  Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Bastiuq sound services, om de website en e-mailvoorzieningen van Bastiuq sound services te kunnen exploiteren. 

  In alle gevallen geldt dat uitsluitend Bastiuq sound services toegang heeft tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hem opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Bastiuq sound services persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Bastiuq sound services zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De door Bastiuq sound services ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Bastiuq sound services de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Bastiuq sound services de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Bastiuq sound services, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

  Foto- en filmmateriaal 
  Indien u als opdrachtgever een boeking bij Bastiuq sound services hebt gedaan en Bastiuq sound services op locatie van de boeking foto- en/of filmopnames heeft gemaakt, mag Bastiuq sound services deze opnames op basis van de met u gesloten overeenkomst gebruiken ter promotie van de activiteiten van Bastiuq sound services op zijn website, sociale mediapagina’s of in zijn portfolio. U kunt uw instemming daarvoor evenwel op grond van gewichtige redenen schriftelijk intrekken. Indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de opdrachtgever van Bastiuq sound services zelf betreffen, dan zal Bastiuq deze personen evenwel voorafgaand uitdrukkelijke instemming vragen voor het gebruik van de opnames voor de genoemde doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde door iedere geportretteerde worden ingetrokken. 

  Uw rechten 
  U heeft het recht om Bastiuq sound services te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. 

  Bewaren van persoonsgegevens 
  Persoonsgegevens worden door Bastiuq sound services alleen bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Bastiuq sound services legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website middels een SSL-certificaat, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  Contact 
  Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bastiuq sound services, kunt u contact opnemen met Bastiuq sound services. Bastiuq sound services helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bastiuq sound services of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen te verwijderen.

  Bastiuq sound services
  Buizerd 52, 
  4617JL Bergen op Zoom
  06-53972398
  mail@bastiuq.nl
  www.bastiuq.nl